Support
Maak een ticket aan
Mail
info@businessboostonline.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mei 2018

ALGEMEEN

 1. Toepasselijkheid

1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Business Boost Online en Opdrachtgever.

1.1.2. Business Boost Online kan de Algemene Voorwaarden Business Boost Online wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Business Boost Online zullen van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.3. Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Business Boost Online en/of de tussen Business Boost Online en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Business Boost Online zijn vastgelegd.

1.1.4. Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Business Boost Online gesloten overeenkomst.

1.1.5. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

 1. Definities

2.1.1. In de Algemene Voorwaarden Business Boost Online worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

2.1.2. Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden wordt begrepen de voorwaarden die van toepassing zijn op Derden Producten en Diensten.

2.1.3. Applicatie Software: De applicatie die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) Business Boost Online Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever.

2.1.4. As is: De eigenschappen van het Product zijn niet (geheel) beschreven en Opdrachtgever geeft aan de eigenschappen van het Product voldoende te kennen en/of getest te hebben en het Product af te nemen zoals het wordt aangeboden. Opdrachtgever koopt op eigen bate en schade en partijen sluiten een beroep op dwaling uit. Partijen doen bij een As is levering afstand van hun recht een beroep te doen op het bepaalde in Boek 7:17 B.W. en doen afstand van het recht om na de (op/af)levering (partiële) ontbinding of vernietiging van die overeenkomst in te roepen of in rechte te vorderen.

2.1.5. As specified: Levering van het Product is in overeenstemming met de Documentatie.

2.1.6. Business Boost Online: Business Boost Online en diens rechtsopvolgers of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Business Boost Online van toepassing heeft verklaard.

2.1.7. Business Boost Online Producten en Diensten: Alle door Business Boost Online verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Boost Online berusten.

2.1.8. Back-up: Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

2.1.9. Datacenter: Een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan voornamelijk het Internet. Een deel van de Infrastructuur ligt in één of meer Datacenters.

2.1.10. Derden Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via Business Boost Online aan Opdrachtgever en waar Business Boost Online in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product en Dienst.

2.1.11. Derden Producten en Diensten: Alle door Business Boost Online verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

2.1.12. Documentatie: De nadere (functionele) beschrijving van Producten en Diensten die aan Opdrachtgever wordt geleverd dan wel verstrekt

2.1.13. Fair Use: Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten en Diensten.

2.1.14. Hosting: Het aanbieden, Onderhouden van en toegang verschaffen tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of Applicatie software, op de Business Boost Online Infrastructuur dan wel Derden Infrastructuur welke zijn geplaatst in Datacenters.

2.1.15. Business Boost Online Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door Business Boost Online wordt beheerd in zijn Datacenter(s) en waar Business Boost Online controle op kan uitvoeren.

2.1.16. Infrastructuur: De verzameling informatie- en communicatie technologische voorzieningen zoals software en hardware inclusief bekabeling die gebruikt worden voor dataverwerking en/of telefonie. Dit kan zijn Business Boost Online Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur

2.1.17. Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

2.1.18. Objectcode: De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

2.1.19. Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 15.

2.1.20. Opdrachtgever: Een ieder (optredend in hoedanigheid van consument of niet) die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten en Diensten.

2.1.21. Procesdata: De binnen webhosting door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

2.1.22. Producten en/of Diensten: Alle door Business Boost Online verstrekte Business Boost Online Producten en Diensten en/of Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

2.1.23. Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar Business Boost Online geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder.

2.1.24. Standaard Programmatuur: Algemene basisprogrammatuur, die nog niet specifiek voor Opdrachtgever is aangepast, ingericht, geconfigureerd, dan wel bij Opdrachtgever is geïmplementeerd.

2.1.25. Sourcecode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

2.1.26. Support: Zoals nader omschreven in artikel 17.

2.1.27. Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 33.

2.1.28. Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

2.1.29. Web-hosting: Een Product en Dienst dat webruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.

 1. Bevestiging

3.1.1. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Business Boost Online zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Business Boost Online. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of aanvaarding middels elektronische handtekening van een aanvraag, op moment van ontvangst van die bevestiging.

 1. Aanbiedingen

4.1.1. Alle aanbiedingen van Business Boost Online zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.1.2. Aanbiedingen van Business Boost Online zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 5.

 1. Overeenkomsten

5.1.1. Een overeenkomst tussen Business Boost Online en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht.

5.1.2. Indien een overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkens voor dezelfde duur als de duur van de daaraan voorafgaande overeenkomst.

5.1.3. Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief, die uiterlijk 3 maanden voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen, dan wel middels opzegging in de online portal op de servicepagina middels elektronische handtekening, uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de verlenging van de overeenkomst. Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument heeft het recht de overeenkomst van onbepaalde duur op ieder moment te ontbinden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Voor een Opdrachtgever in andere hoedanigheid geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

5.1.4. Een consument, zijnde een natuurlijk persoon als Opdrachtgever, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, middels het verzenden van een e-mailbericht aan Business Boost Online.nl, het adres te vinden op de website van Business Boost Online Een consument kan niet gebruik maken van dit recht op ontbinding indien Business Boost Online reeds is aangevangen met het verrichten van zijn diensten, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van consument, consument heeft verklaard afstand te doen van recht tot ontbinding na aanvang van de werkzaamheden door Business Boost Online.

5.1.5. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

5.1.6. Business Boost Online heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of de WSNP van toepassing wordt verklaard of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen, of er wordt conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen gelegd of Opdrachtgever’s onderneming verliest de vrije beschikking hierover. In deze gevallen is elke vordering van Business Boost Online op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en maakt Business Boost Online niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging.

5.1.7. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

 1. Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

6.1.1. Alle opdrachten worden door Business Boost Online uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Business Boost Online kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen en deze voor Business Boost Online vooraf aangegeven, ook uitvoerbaar zijn.

6.1.2. Opdrachtgever zal Business Boost Online alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

6.1.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Business Boost Online staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Business Boost Online in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Business Boost Online het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.1.4. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Business Boost Online te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

6.1.5. Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten en Diensten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen vanBusiness Boost Online, zoals nader uiteengezet in artikel 13.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Business Boost Online mede te delen in de gevallen dat Business Boost Online Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten en Diensten.

 1. Geheimhouding/Concurrentiebeding

7.1.1. Business Boost Online en Opdrachtgever, hierbij uitdrukkelijk ook doelend op consumenten Opdrachtgevers, verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

7.1.2. Business Boost Online is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de Business Boost Online website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

 1. Aansprakelijkheid

8.1.1. Business Boost Online is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade voor zover de wet bepaald en met in acht neming van artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek. De totale aansprakelijkheid van Business Boost Online zal, met inachtneming van artikel 8.1.2 en 8.1.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Business Boost Online heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor die overeenkomst bedongen prijs over de laatste 3 maanden voorafgaand aan het schadegeval (exclusief BTW) met een maximumbedrag gelijk aan het maandbedrag wat aan Opdrachtgever in de maand voorafgaand aan de gebeurtenis door Business Boost Online is gefactureerd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Business Boost Online in voorkomende gevallen toekent.

8.1.2. Business Boost Online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd, of voor schade die het gevolg is van missen van gegevens omdat een dienst van Business Boost Online niet zou zijn ontvangen.

8.1.3. Business Boost Online is niet aansprakelijk in gevallen waarin schade is ontstaan door het niet of niet tijdig melden van fouten/ gebreken en/of Storingen door Opdrachtgever.

8.1.4. Business Boost Online heeft zich ter zake van schade verzekerd. Business Boost Online is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Business Boost Online gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Business Boost Online’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.1.5. De totale aansprakelijkheid van Business Boost Online voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.1.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
De redelijke kosten, gemaakt ter herstel van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot herstel van schade én Business Boost Online na schriftelijk verzoek daartoe, niet zelf een tijdige oplossing kan aanbieden ter herstel van schade.

8.1.7. Aansprakelijkheid van Business Boost Online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.1.8. Buiten het in artikel 8 genoemde geval rust op Business Boost Online geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.1.9. De aansprakelijkheid van Business Boost Online ontstaat slechts indien Opdrachtgever Business Boost Online, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Business Boost Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Business Boost Online in staat is adequaat te reageren.

8.1.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Business Boost Online daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Voor Opdrachtgevers optredend als consument bedraagt deze termijn 1 jaar.

8.1.11. Opdrachtgever vrijwaart Business Boost Online van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Business Boost Online is afgeleverd.

8.1.12. Business Boost Online is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die Business Boost Online aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal Business Boost Online zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

8.1.13. Tenzij er een service level agreement is overeengekomen die anders bepaalt, is Business Boost Online niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en/of Garantie. Business Boost Online is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat Business Boost Online dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving.

 1. Overdracht

9.1.1. De tussen Business Boost Online en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Boost Online.

9.1.2. Opdrachtgever geeft Business Boost Online bij voorbaat het recht en de toestemming, om, zonder enig voorbehoud, de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
– moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; enkel Opdrachtgever, optredend als consument behoudt alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden.
– een derde partij in het geval van fusie of overname van Business Boost Online.

9.1.3. Indien dit geschiedt, zal Business Boost Online Opdrachtgever hieromtrent informeren.

 1. Niet-toerekenbare Tekortkoming

10.1.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Business Boost Online liggen en bedrijfsrisico’s van Business Boost Online, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Business Boost Online, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

10.1.2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Business Boost Online de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.1.3. Business Boost Online behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Business Boost Online voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

10.1.4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

 1. Nietigheid

11.1.1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

11.1.2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

12.1.1. Op alle door Business Boost Online met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

12.1.2. Enkel de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd van geschillen in eerste aanleg kennis te nemen. Enkel in het geval van een Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument, kan er door Business Boost Online en/of consument voor gekozen worden om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin die Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument woonachtig is.

PRODUCTEN

 1. Gebruiksrecht Programmatuur

13.1.1. Business Boost Online verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende documentatie.

13.1.2. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten en Diensten op de met Business Boost Online overeengekomen verwerkingseenheid en het met Business Boost Online overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten en Diensten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

13.1.3. Het gebruiksrecht voor software Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. en/of tenzij het gebruiksrecht een verveelvoudiging betreft die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten.

13.1.4. Het is Opdrachtgever verboden de (Maatwerk) Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Business Boost Online te hebben ontvangen. Het is Opdrachtgever verboden functionaliteiten toe te voegen aan (Maatwerk) Producten en Diensten.

13.1.5. Het gebruiksrecht op de Producten en Diensten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

13.1.6. Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten en Diensten al dan niet tegen vergoeding ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

13.1.7. Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de Producten en Diensten naar een voor mensen leesbare vorm door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht toegelaten.

13.1.8. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

13.1.9. De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 29. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Onderhoud

14.1.1. Business Boost Online biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Business Boost Online Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen. Indien Business Boost Online Sourcecodes verstrekt aan Opdrachtgever dan is die verstrekking gedaan met het enige doel dat Business Boost Online (in)direct Onderhoud verricht en/of kan verrichten op locatie van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan tijdens dan wel na de Overeenkomst betreffende Onderhoud, zelf Onderhoud te verrichten aan het Product.

14.1.2. Onderhoud op de Business Boost Online Producten en Diensten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen in dit artikel bepaalt.

14.1.3. Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Business Boost Online Producten en Diensten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Business Boost Online Product inhouden. Business Boost Online is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

14.1.4. Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Business Boost Online gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

14.1.5. Business Boost Online is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Business Boost Online Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Business Boost Online Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

14.1.6. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door Business Boost Online aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt Business Boost Online zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

 1. Adviezen

15.1.1 Alle Producten en Diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Support (artikel 16), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

15.1.2 Business Boost Online is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

15.1.3.1 Business Boost Online zal adviezen geven op basis van door Business Boost Online aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

 1. Support

16.1.1. Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Business Boost Online Producten en Diensten.

16.1.2 Business Boost Online zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Business Boost Online Producten en Diensten. Business Boost Online is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Business Boost Online Producten en Diensten.

16.1.3 Tussen Business Boost Online en Opdrachtgever kunnen nadere afspraken worden overeengekomen omtrent de dienstverlening en om deze afspraken vast te leggen in een Service Level Agreement (SLA).

16.1.4 Standaard wordt geen ondersteuning verleend op de software laag van een server. Tegen betaling van een maandelijkse vergoeding is het mogelijk met vragen over software terecht te kunnen bij de servicedesk.

16.1.5 Opdrachtgever heeft geen recht op support op grond van een afgesloten SLA indien een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken, onbetaald is gebleven.

17 Installatie en Implementatie

17.1.1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Business Boost Online de Producten en Diensten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

17.1.3 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Business Boost Online opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

17.1.4 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

17.1.5 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Business Boost Online om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

18 Back-ups

18.1.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. Business Boost Online zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups kenbaar maken.

18.1.4 Uitsluitend indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Business Boost Online geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups, zal Business Boost Online Back-ups maken. Business Boost Online is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups of enig ander verlies of onbruikbaar worden van gegevens. Opdrachtgever is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren en testen van de integriteit, leesbaarheid en bruikbaarheid van de Back-ups. Dit geldt ook indien Business Boost Online een Back-up terugzet ten behoeve van Opdrachtgever, ongeacht de reden van dit terugzetten.

19 Werkzaamheden

19.1.3 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

19.1.4 Voor elke onafgebroken periode waarin Business Boost Online voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Business Boost Online verricht, is Business Boost Online gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

19.1.5 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

19.1.6 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Business Boost Online gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

19.1.7 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Business Boost Online gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Business Boost Online is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

19.1.8 Business Boost Online is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

20 Aanmeldprocedure storingen

20.1.1 Van een storing is sprake indien onvoorzien de Producten en/of Diensten voor minimaal twee uur tijdelijk, deels of geheel uitvallen, toe te rekenen aan Business Boost Online en de Producten en/of Diensten derhalve voor Opdrachtgever niet beschikbaar zijn.

20.1.2 Opdrachtgever dient de volgende procedure te volgen voor het aanmelden van storing(en).
1) Opdrachtgever controleert of er gepland onderhoud is aangemeld door Business Boost Online via e-mail.
2) Opdrachtgever controleert of de oorzaak van de storing zich in het verantwoordelijkheidsgebied van Business Boost Online bevindt
3) Wanneer geen van bovenstaande zaken van toepassing zijn heeft Opdrachtgever het recht om contact op te nemen via de daarvoor bestemde kanalen:
– binnen kantooruren: per mail of per telefoon
– buiten kantooruren: alleen per storingstelefoon. Er is een speciaal nummer welke vermeld staat op de Business Boost Online servicepagina.
Kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

20.1.3 Opdrachtgever zorgt dat hij/zij na het aanmelden van een storing bereikbaar is op de in de Business Boost Online servicepagina gecommuniceerde telefoonnummers en e-mailadressen. Wanneer dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit proactief aan te geven bij aanmelding van de storing en alternatieven te communiceren.

20.1.4 Wanneer Opdrachtgever het 24-uurssupportnummer belt voor zaken die niet ondersteund worden door Business Boost Online brengt Business Boost Online minimaal één [1] uur nachtconsultancytarief in rekening tegen het dan van toepassing zijnde tarief.

20.1.5 Bij discussie over het binnen of buiten support vallen van een bepaald probleem is het oordeel van Business Boost Online leidend.

20.1.6 Opdrachtgever heeft geen recht op support op grond van een afgesloten SLA indien een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken, onbetaald is gebleven.

 1. Webhosting

21.1.3 Webhosting geschiedt uitsluitend op een door Business Boost Online goedgekeurde locatie en op de door Business Boost Online goedgekeurde apparatuur.

21.1.4 Business Boost Online kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Webhosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

21.1.5 In het kader van de toegang tot en het gebruik van webhosting, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Business Boost Online vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Business Boost Online rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot webhosting en het gebruik ervan door Business Boost Online opgeschort.

21.1.6 Opdrachtgever stelt Business Boost Online in de gelegenheid te controleren of de in artikel 21.1.5 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

21.1.7 Indien Opdrachtgever na de in artikel 14 bedoelde controle alsnog de in artikel 21.1.4 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Business Boost Online het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

21.1.8 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Business Boost Online omtrent webhosting op te volgen.

21.1.9 Business Boost Online is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de webhosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Business Boost Online verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van webhosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

21.1.10 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Business Boost Online. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Business Boost Online die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

21.1.11 De kosten voor het opheffen van storingen, inclusief storingen die alleen anderen dan Opdrachtgever belemmeren, komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

21.1.12 Business Boost Online stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot webhosting dan wel het niet-beschikbaar zijn van webhosting. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 21.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

22 Beveiliging en beschikbaarheid

22.1.3 Business Boost Online is gerechtigd haar apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen.

22.1.3 Business Boost Online heeft de volgende serverlagen:
a) platformlaag: deze laag omvat:
het beschikbaar zijn van het interne netwerk en de connectiviteit van en naar het internet;
het beschikbaar zijn van de fysieke hosts;
de beschikbaarheid van de infrastructuur tot en met de BIOS-laag van de virtuele server;
b) besturingssysteemlaag: het besturingssysteem;
c) basissoftwarelaag: De volgende software wordt ondersteund: MySQL, Apache, Nginx, DirectAdmin, cPanel, Postfix, Keepalived, Memcache en PHP. Business Boost Online ondersteunt enkel Plesk, DirectAdmin en cPanel add-ons die als module worden meegeleverd met deze software. Op verzoek kan ook andere software binnen de basissoftwarelaag vallen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Business Boost Online welke toestemming door Business Boost Online kan worden ingetrokken.
d) applicatielaag: de overige software die de Klant op de server draait, webapplicaties, programma’s, scripts enz.;
e) redundantielaag: software uit de basissoftwarelaag (laag 3) die minimaal dubbel is ingericht op verschillende virtuele servers met als doel verstoringen automatisch op te vangen.

22.1.4 Server updates zijn van toepassing op lagen b, c en e, zoals gedefinieerd in het vorige lid. Business Boost Online kan server updates verzorgen tegen een maandelijkse vergoeding. Business Boost Online draagt zorg voor het up-to-date houden van de softwarelaag van de server.
Het up-to-date houden van software beperkt zich tot Operating System [OS] updates, software die met het OS is mee gedistribueerd en updates van een door Business Boost Online geleverd controlepanel. Bij het doen van updates houdt Business Boost Online geen rekening met door de Opdrachtgever toegepaste wijzigingen in configuratie of de werking van additioneel geïnstalleerde software die niet met het OS meegeleverd is.

22.1.5 Business Boost Online heeft het recht om haar systemen [netwerken] of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Business Boost Online zal proberen om Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen en een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Business Boost Online is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, noch zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.

22.1.6 Business Boost Online garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

22.1.7 Business Boost Online heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

22.1.8 Business Boost Online zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van webhosting te verzekeren. Business Boost Online maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.

22.1.9 Business Boost Online zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Business Boost Online gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). Indien Opdrachtgever specifieke beveiligingsmaatregelen wenst (bijvoorbeeld gelet op de aard van de Procesdata), dan dient Opdrachtgever die wens uitdrukkelijk aan Opdrachtgever voor te leggen opdat Business Boost Online, indien mogelijk, een voorstel kan doen voor mogelijke implementatie daarvan en de prijzen daarvoor.

23 Gebruik Van Identificatiegegevens

23.1.3 Business Boost Online zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Business Boost Online hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

23.1.4 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid/ door Opdrachtgever. In geen geval is Business Boost Online aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

23.1.5 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Business Boost Online Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

23.1.6 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 23.1.5, is Opdrachtgever direct in verzuim.

24 Wijzigingen in webhosting

24.1.3 Business Boost Online is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in webhosting voor wat betreft doch niet beperkt tot:
toegangsprocedures, zoals:
– procedures betrekking hebbende op operationele regels;
– beveiligingseisen.
– het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van webhosting.

25 Dataverkeer van Opdrachtgever

25.1.3 Business Boost Online heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Business Boost Online treedt slechts op als een doorgeefluik. Business Boost Online geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

25.1.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 28, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.

25.1.5 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Business Boost Online schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

25.1.6 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 34, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan Business Boost Online, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.

25.1.7 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Na het einde van de overeenkomst is Business Boost Online niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.

25.1.8 Business Boost Online zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. Business Boost Online garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.

25.1.9 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

26 Verplichtingen Opdrachtgever webhosting

26.1.3 Indien middels webhosting persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid, vrijwaart Opdrachtgever Business Boost Online van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

26.1.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Business Boost Online omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Business Boost Online gegeven aanwijzingen niet navolgt is Business Boost Online bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van webhosting aan Opdrachtgever stop te zetten. Business Boost Online zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Business Boost Online en/of derden getroffen maatregelen.

27 Persoonsgegevens

27.1.3 Opdrachtgever is ‘(verwerkings) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Business Boost Online ten behoeve van Opdrachtgever.

27.1.4 Opdrachtgever vrijwaart Business Boost Online van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

27.1.5 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Business Boost Online voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Business Boost Online. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Business Boost Online hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

27.1.6 Met uitzondering van hetgeen in artikel 27.1.1 bepaald, is Business Boost Online als ‘bewerker’ (‘verwerker’) in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Business Boost Online noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Business Boost Online. Business Boost Online zal zich als ‘bewerker’ (‘verwerker’) houden aan alle op hem van toepassing zijnde wettelijke privacyrechtelijke verplichtingen.

27.1.7 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de verwerkingsovereenkomst zoals deze is terug te vinden op de website van Business Boost Online

28 Gedragscode

28.1.3 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van webhosting en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden webhosting of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Business Boost Online en/of derden;
verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

28.1.4 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

28.1.5 Het is verboden webhosting en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
– het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
– het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
– spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
– het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
– seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
– dreigementen;
– opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
– het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Business Boost Online en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
– toepassingen te draaien op het Business Boost Online platform die continue (nagenoeg) alle beschikbare resources opeisen die op een server aanwezig zijn.

28.1.6 Business Boost Online behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Business Boost Online erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels webhosting inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Business Boost Online en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van webhosting en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

28.1.7 Business Boost Online behoudt zich het recht voor om telefoonnummer, IP-adressen, e-mailadressen en andere gegevens van Opdrachtgever met interne en externe databases te vergelijken met als doel frauduleuze intenties van Opdrachtgever te kunnen herkennen.

28.1.8 Business Boost Online en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 28.1.6 door en/of ten behoeve van Business Boost Online genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 28.1.6 door en/of ten behoeve van Business Boost Online genomen maatregelen onverkort van toepassing.

28.1.9 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Business Boost Online zoals uiteengezet in artikel 28.1.4, heeft Business Boost Online overeenkomstig artikel 5.1.4 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Business Boost Online tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

 1. Derden producten

Derden Producten en Diensten

29.1.3 Business Boost Online is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Business Boost Online is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

29.1.4 Indien Business Boost Online Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Business Boost Online tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

29.1.5 Business Boost Online levert rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

29.1.6 Er vindt door Business Boost Online geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

30 Algemene Voorwaarden Derden

30.1.3 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Business Boost Online van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Business Boost Online, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Business Boost Online deze heeft ontvangen.

30.1.4 De Algemene Voorwaarden Business Boost Online treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Business Boost Online en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Business Boost Online de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

30.1.5 Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct of indirect zijn verbonden met het Business Boost Online netwerk. Indien Opdrachtgever hiervoor kiest en zichzelf toegang verschaft zal Opdrachtgever zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk. Er kan niet van Business Boost Online worden verwacht dat zij de voorwaarden die die derden gebruiken ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Business Boost Online voor elke vordering die voortvloeit uit de niet-nakoming van deze bepaling door Opdrachtgever.

 1. Prijzen/betalingen

31.1.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

31.1.4 Business Boost Online zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Facturen worden niet met gewone post aan Opdrachtgever verzonden. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie of verrekening uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Opdrachtgever, niet optredend in hoedanigheid van consument, heeft geen recht op opschorting. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Business Boost Online worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in dit lid omschreven.

31.1.5 Wanneer Opdrachtgever niet optredend in hoedanigheid van consument tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Business Boost Online verschuldigd de kosten (waaronder kosten verschuldigd vanwege door een advocaat of gemachtigde verleende rechtsbijstand), zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Business Boost Online verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- (veertig euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

31.1.6 Business Boost Online heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

31.1.7 Indien Business Boost Online niet in staat is tot (af/op)leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Business Boost Online gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

31.1.8 Het verschuldigde bedrag in artikel 31.1.3 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Business Boost Online geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Business Boost Online worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Business Boost Online bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

31.1.9 Bovenstaande bepalingen laten overige Business Boost Online toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

32 Prijswijzigingen

32.1.3 De tussen Business Boost Online en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Business Boost Online is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Business Boost Online zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’.

32.1.4 Business Boost Online zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

33 Voorschot

33.1.3 Business Boost Online is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Business Boost Online gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Business Boost Online uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

34 . Intellectuele eigendomsrechten

Rechten van Business Boost Online en Opdrachtgever

34.1.3 Business Boost Online heeft het exclusieve recht de Business Boost Online Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

34.1.4 Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door Business Boost Online uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Boost Online berusten.

34.1.5 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Business Boost Online zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

34.1.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

34.1.7 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Business Boost Online deze rechten heeft.

34.1.8 Indien Business Boost Online, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Business Boost Online berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Business Boost Online dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Business Boost Online dan wel de derde rechthebbende.

34.1.9 Business Boost Online behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

35 Vrijwaring

35.1.3 Business Boost Online zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Business Boost Online Producten en Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Business Boost Online zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
– Business Boost Online onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
– de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Business Boost Online overlaat.

35.1.4 Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Business Boost Online zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Business Boost Online Product te verwerven of het Business Boost Online Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Business Boost Online de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Business Boost Online het afgeleverde Business Boost Online Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Business Boost Online Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Business Boost Online Product gemaakte gebruik.

35.1.5 Business Boost Online zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
– deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten en Diensten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
– hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
– Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

35.1.6 Indien tussen Business Boost Online en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Business Boost Online vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.